Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a 3648 NM te Wilnis:

 Dinsdag 17 April 2018, aanvang 20.00 uur.

 De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld: 

1. Opening
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 22 november 2017 (zie notitie onder deze agenda)
4. Financieel Jaarverslag 2017 en Evaluatie Activiteitenplan 2017 (zie notitie onderaan deze agenda)
– verslag kascommissie
– benoeming kascommissie

Paul Flapper is aan het einde van zijn driejaarstermijn en treedt af. Willem Sorel volgt hem op als voorzitter. De kascommissie stelt voor Adrie van Schaik te benoemen tot lid.

5. Voortgang meting Beleidsplan 2018 – 2022
6. Financiële ondersteuning voor implementatie van het Beleidsplan (zie notitie onderaan deze agenda)
7. Algemene Verordening Gegevensbescherming en Golfclub
8. Benoeming bestuursleden

Ed ter Laare treedt af als bestuurslid Golfzaken en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor twee nieuwe bestuursleden te benoemen en draagt voor:

– Jonneke van Keep als bestuurslid belast met vormgeving en implementatie van Sportief Beleid
– Chiel Aufenacker als bestuurslid belast met Golftechnische zaken, waaronder wedstrijdzaken.

Attentie: Onder verwijzing naar de Statuten  van onze vereniging artikel 11 zijn leden ook bevoegd kandidaten voor te dragen. Tien of meer stemgerechtigde leden dienen hiervoor schriftelijk een door die leden ondertekend schrijven, tenminste 10 dagen voor de aanvang van de vergadering in te dienen bij het bestuur.

9. Rondvraag en Sluiting.

Het conceptverslag van de ledenvergadering van 22 november 2017, het Financieel jaarverslag, de Evaluatie Activiteitenplan,het verslag Kascommissie, het voorstel Financiële ondersteuning voor implementatie van het Beleidsplan en de introducties van de voorgedragen bestuursleden zijn te vinden op onze website: golfclubveldzijde.nl, onder de kopjes: Leden / Van het Bestuur / Algemene Ledenvergadering. U kunt ook nadat u ingelogd bent op de snelkoppelingen onder aan deze pagina klikken om de betreffende documenten in te zien.

Indien het aantal aanmeldingen te groot is voor de gekozen locatie, zullen wij uitwijken naar een andere locatie. Wij stellen u hiervan tijdig per email en via de website op de hoogte.

Om die reden verzoekt het Bestuur om voor 12 april door te geven of u wel/niet bij de ALV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen: via het e-mail adres: alv@golfclubveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis. Bovendien zullen de leden, waarvan het e-mailadres bij de club bekend is, in week 15 een e-mail ter herinnering ontvangen.

Wij hopen dat u de Algemene Ledenvergadering kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

Herpert Trouw
Secretaris Golfclub Veldzijde

  • [download id=”11897″]
  • [download id=”11218″]
  • [download id=”11901″]
  • [download id=”11903″]
  • [download id=”11905″]
  • [download id=”11899″]
  • [download id=”11909″]
  • [download id=”11907″]