Veilig sportklimaat

Golfclub Veldzijde beoogt samen met Golfpark Wilnis een veilige omgeving te bieden waar iedereen zich op de golfbaan, in en om het clubhuis en het terrein in een veilige omgeving kan bewegen.
Golfclub Veldzijde heeft maatregelen getroffen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en gecommuniceerd binnen de vereniging.
Zo is het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (S.I.) van de NGF door de Algemene Ledenvergadering van toepassing verklaard op de leden van Golfclub Veldzijde. Dit reglement S.I. bevat ook gedragsregels voor Begeleiders (artikel 6) en voor Sporters
onderling (artikel 7).
Het reglement S.I. is op de website gepubliceerd evenals de Gedragsregels voor Begeleiders en voor Sporters onderling.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt in vele uitingen naar voren, zoals onheuse bejegening, pesten, dreiging (via mail, sms of whatsapp, Facebook e.d.), discriminatie, geweldpleging, overmatig drankgebruik of seksuele intimidatie. Dit kan zichtbaar gebeuren, maar incidenten vinden ook plaats waar buitenstaanders geen zicht op hebben.

Vertrouwenscontactpersoon

Overeenkomstig het beleid van de NGF heeft het bestuur een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) benoemd, Marjolijn Stassen.
De VCP is voor alle leden van Golfclub Veldzijde aanspreekpunt. De belangrijkste rol van de VCP is in vertrouwelijkheid een klacht bespreken met de betrokkene.
De VCP doet zelf geen onderzoek naar de klacht, maar is wel op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en geeft informatie over de procedure. De VCP is onafhankelijk en deelt de informatie niet met anderen. Verder omvat deze rol informatie geven en risico’s inventariseren.

VOG

Het beleid van de vereniging is dat van diegenen die met jeugdleden werken (pro’s en jeugdcoaches) een verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt gevraagd.

Contact

Als u een klacht of vraag heeft over grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten (ook via sociale media) kunt u contact opnemen met Marjolijn Stassen via marjolijnstassen@gcveldzijde.nl  of bellen naar 0620 986 936.
U kunt ook contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport van het NOC NSF.
Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:
Telefoon: 0900-202 55 90
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
Het kan ook volledig anoniem via de website van centrumveiligesport.nl/contact