Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde
Van : het Bestuur van Golfclub Veldzijde

Wilnis, 29 maart 2019

Betreft : Algemene Ledenvergadering.

Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a 3648 NM te Wilnis:

Woensdag 17 April 2019, aanvang 20.00 uur.

 De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:

1. Opening
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 28 november 2018 (zie notitie onder deze agenda)
4. Financieel Jaarverslag 2018 en Evaluatie Activiteitenplan 2018 (zie notitie onderaan deze agenda)
– verslag kascommissie
5. Voortgang Beleidsplan 2018 – 2022
6. Privacybeleid en wijziging Huishoudelijk Reglement (zie notitie onderaan deze agenda)
7. Benoeming bestuursleden
Hugo Kramer treedt af als penningmeester en stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor tot herbenoeming over te gaan.

Attentie: Onder verwijzing naar de Statuten  van onze vereniging artikel 11 zijn leden ook bevoegd kandidaten voor te dragen. Tien of meer stemgerechtigde leden dienen hiervoor schriftelijk een door die leden ondertekend schrijven, tenminste 10 dagen voor de aanvang van de vergadering in te dienen bij het bestuur.
8. Rondvraag en Sluiting.

– Het conceptverslag van de ledenvergadering van 28 november 2018, het Financieel Jaarverslag, de Evaluatie Activiteitenplan,het verslag Kascommissie en de wijziging Huishoudelijk Reglement zijn te vinden op onze website: golfclubveldzijde.nl, onder de kopjes: Leden / Van het Bestuur / Algemene Ledenvergadering. ook kunt u nadat u bent ingelogd op een van de links onder aan deze pagina klikken.

Indien het aantal aanmeldingen te groot is voor de gekozen locatie, zullen wij uitwijken naar een andere locatie. Wij stellen u hiervan tijdig per email en via de website op de hoogte.

Om die reden verzoekt het Bestuur om voor 12 april door te geven of u wel/niet bij de ALV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen: via het e-mail adres: alv@golfclubveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis. Bovendien zullen de leden, waarvan het e-mailadres bij de club bekend is, in week 15 een e-mail ter herinnering ontvangen.

Wij hopen dat u de Algemene Ledenvergadering kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

Herpert Trouw
Secretaris Golfclub Veldzijde

  • [download id=”12983″]
  • [download id=”13384″]
  • [download id=”13386″]
  • [download id=”13388″]
  • [download id=”13394″]