Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde
Van: Bestuur van Golfclub Veldzijde

Wilnis, 8 november 2014

 Betreft : Algemene Ledenvergadering.

Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a 3648 NM te Wilnis:

 Dinsdag 25 November 2014, aanvang 20.00 uur.

 De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld: 

1. Opening
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 28 april 2014 (zie notitie onder deze agenda)
4. Financieel:
A. Activiteitenplan 2015 Golfclub Veldzijde
B. Begroting 2015
(zie notitie onderaan deze agenda)
5. Calamiteitenplan ( zie notitie onderaan deze agenda)
6. Beleidsplan Competitie en Jeugd ( zie notitie onderaan deze agenda)
7. Bestuurswisseling

Aftredend zijn Bart Weitjens, Bert Liebregts en Marjolijn Stassen.
Het bestuur stelt voor Marjolijn Stassen te herbenoemen.
In verband met het aftreden van de voorzitter Bart Weitjens draagt het Bestuur voor als nieuwe voorzitter de heer Dick Westerveld. Een korte profielschets is ter informatie op de website geplaatst.
Attentie: Onder verwijzing naar de Statuten  van onze vereniging artikel 11 zijn leden ook bevoegd kandidaten voor te dragen. Tien of meer stemgerechtigde leden dienen hiervoor schriftelijk een door die leden ondertekend schrijven, tenminste 10 dagen voor de aanvang van de vergadering in te dienen bij het bestuur.

8. Rondvraag en Sluiting.

Het conceptverslag van de ledenvergadering van 28 april 2014,het activiteitenplan en de begroting, het calamiteitenplan, het beleidsplan competitie en de profielschets van Dick Westerveld zijn te vinden op onze website: golfclubveldzijde.nl, onder de kopjes: Leden / Van het Bestuur / Algemene Ledenvergadering, of onder aan deze pagina.
Indien u geen gebruik maakt van het internet en u wilt de genoemde stukken toch ontvangen, kunt u met mij telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 0346-264843, waarna ik u de stukken zal toezenden.

Indien het aantal aanmeldingen te groot is voor de gekozen locatie, zullen wij uitwijken naar een andere locatie. Wij stellen u hiervan tijdig per email en via de website op de hoogte.
Om die reden verzoekt het Bestuur om voor 17 november door te geven of u wel/niet bij de ALV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen: via het e-mail adres: alv@golfclubveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis. Bovendien zullen de leden, waarvan het e-mailadres bij de club bekend is, in week 47 een e-mail ter herinnering ontvangen.

Wij hopen dat u de Algemene Ledenvergadering kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

Herpert Trouw
Secretaris Golfclub Veldzijde

Log eerst in om onderstaande bestanden te  kunnen bekijken
[download id=”6202″]
[download id=”6204″]
[download id=”6206″]
[download id=”6208″]
[download id=”6210″]