Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde
Van : het Bestuur van Golfclub Veldzijde

Wilnis, april 2024

Betreft : Algemene Vergadering.

Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Vergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a, 3648 NM te Wilnis.

Dinsdag 23 april 2024, aanvang 20.00 uur.

De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:

1. Opening
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Vergadering van 8 november 2023 (zie notitie a onder deze agenda)
4. Evaluatie Activiteitenplan 2023 (zie notitie a onder deze agenda)
5. Financieel Jaarverslag 2023 (zie notitie a onder deze agenda)
6. Baanbezetting en andere indicatoren
7. Benoeming bestuursleden
Vincent Klarenbeek treedt af als voorzitter en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om tot herbenoeming over te gaan. Jonneke van Keep-Nieuwenhuizen treedt af als secretaris en stelt zich niet herkiesbaar. Chiel Aufenacker treedt af als bestuurslid Golfzaken en stelt zich niet herkiesbaar. Er is een vacature bestuurslid Sportief Beleid. Het bestuur draagt de volgende personen voor om toe te treden tot het bestuur: Rinie Verleun als Secretaris, Bjørn Gröninger als bestuurslid Golfzaken en Dirk Stibbe als bestuurslid Sportief Beleid. Korte profielschetsen zijn bijgevoegd. Attentie: Onder verwijzing naar artikel 11 van de Statuten van onze vereniging zijn leden ook bevoegd kandidaten voor te dragen. Tien of meer stemgerechtigden dienen hiervoor schriftelijk, tenminste 10 dagen voor de aanvang van de vergadering, een door die leden ondertekende schriftelijke voordracht in te dienen bij het bestuur.
8. Rondvraag en sluiting

a. Het conceptverslag van de Algemene Vergadering van 8 november 2023, de Evaluatie Activiteitenplan 2023, het Financieel Jaarverslag 2023 en de drie korte profielschetsen zijn, nadat u bent ingelogd, te vinden op onze website: www.gcveldzijde.nl, onder de kopjes: Leden/Ledenpagina/documenten en verslagen/2024.
b. Leden, zoals omschreven in artikel 18 lid 1 van de Statuten, kunnen zich tijdens een Algemene Vergadering door een stemgerechtigd medelid laten vertegenwoordigen. Deze schriftelijke volmacht dient aan het begin van de vergadering aan de secretaris of diens plaatsvervanger te worden overhandigd. Een lid kan slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden. Een volmachtformulier is bijgevoegd.
Het Bestuur verzoekt u om voor 20 april 2024 door te geven of u wel/niet bij de AV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen via het e-mail adres: av@gcveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis.

Wij hopen dat u de Algemene Vergadering kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

Jonneke van Keep-Nieuwenhuizen, Secretaris Golfclub Veldzijde