Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde                             

 Van : het Bestuur van Golfclub Veldzijde

Wilnis, 2 novembert 2019

Betreft : Algemene Ledenvergadering.

Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a 3648 NM te Wilnis. 

Woensdag 20 November 2019, aanvang 20.00 uur.

 De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:

 

1. Opening
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 17 april 2019 (zie notitie onder deze agenda)
4. Begroting 2020 en Activiteitenplan 2020 (zie notitie onder deze agenda)

– Activiteitenplan 2020 Golfclub Veldzijde
– Begroting 2020 Golfclub Veldzijde

5. Uitvoering Beleidsplan Golfclub Veldzijde 2018-2022 en Sportief beleid
6. Uitkomst enquête GPW en GCV
7. Rondvraag en sluiting

Het conceptverslag van de ledenvergadering van 17 april 2019, het Activiteitenplan 2020 en de Begroting 2020  zijn te vinden op onze website: www.golfclubveldzijde.nl,
onder de kopjes: Leden / Van het Bestuur / Algemene Ledenvergadering.

Het Bestuur verzoekt u om voor 16 november door te geven of u wel/niet bij de ALV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen: via het e-mail adres: alv@golfclubveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis. Bovendien zullen de leden, waarvan het e-mailadres bij de club bekend is in week 46 een e-mail ter herinnering ontvangen.

Wij hopen dat u de Algemene Ledenvergadering kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

 

Herpert Trouw
Secretaris Golfclub Veldzijde