Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde
Van : het Bestuur van Golfclub Veldzijde

Wilnis, 4 april 2017

Betreft : Algemene Ledenvergadering.

Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a 3648 NM te Wilnis:

 Dinsdag 18 April 2017, aanvang 20.00 uur.

 De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:

1.Opening
2.Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3.Verslag Algemene Ledenvergadering van 23 november 2016 (zie notitie onder deze agenda)
4.Financieel Jaarverslag 2016 en Evaluatie Activiteitenplan 2016 (zie notitie onderaan deze agenda)
– verslag kascommissie
– benoeming kascommissie 2017
5.Evaluatie pilot Committed to Senioren
6.Terugkoppeling sessies beleidsplan
7.Veilig Sportklimaat
8.Rooster van aftreden bestuur.
Herpert Trouw treedt af als secretaris en stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor tot herbenoeming over te gaan.

Attentie: Onder verwijzing naar de Statuten  van onze vereniging artikel 11 zijn leden ook bevoegd kandidaten voor te dragen. Tien of meer stemgerechtigde leden dienen hiervoor schriftelijk een door die leden ondertekend schrijven, tenminste 10 dagen voor de aanvang van de vergadering in te dienen bij het bestuur.

9. Rondvraag en Sluiting.

Het conceptverslag van de ledenvergadering van 23 november 2016, het Financieel jaarverslag, de Evaluatie Activiteitenplan en de Aanpak Veilig Sportklimaat zijn te vinden op onze website: golfclubveldzijde.nl, onder de kopjes: Leden / Van het Bestuur / Algemene Ledenvergadering. Ook kunt u nadat u bent ingelogd op een van de links onder aan deze pagina drukken.

Indien het aantal aanmeldingen te groot is voor de gekozen locatie, zullen wij uitwijken naar een andere locatie. Wij stellen u hiervan tijdig per email en via de website op de hoogte.

Om die reden verzoekt het Bestuur om voor 12 april door te geven of u wel/niet bij de ALV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen: via het e-mail adres: alv@golfclubveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis. Bovendien zullen de leden, waarvan het e-mailadres bij de club bekend is, in week 15 een e-mail ter herinnering ontvangen.

Wij hopen dat u de Algemene Ledenvergadering kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

 

Herpert Trouw
Secretaris Golfclub Veldzijde

[download id=”10428″]
[download id=”10435″]
[download id=”10433″]
[download id=”9737″]