Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde
Van : het Bestuur van Golfclub Veldzijde

Betreft : Algemene Ledenvergadering.
Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a 3648 NM te Wilnis op:

Woensdag 23 November 2016, aanvang 20.00 uur.

De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:

1. Opening

2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 19 april 2016 (zie notitie onder deze agenda)
– Taakbeschrijving bestuur
– Follow up enquête Golfpark Wilnis

4. Begroting 2017 en Activiteitenplan 2017 (zie notitie onderaan deze agenda)
– Activiteitenplan 2017 Golfclub Veldzijde
– Begroting 2017 Golfclub Veldzijde

5. Ontwerp Beleidsplan Golfclub Veldzijde 2017-2021 ( zie notitie onder deze agenda)
Toelichting: na een eerste bespreking in de ALV wordt het beleidsplan samen met de commissies uitgewerkt in activiteiten ,waarna het beleidsplan ter vaststelling voor een volgende ALV wordt geagendeerd.

6. Voordracht benoeming penningmeester.
Leo Versleijen treedt af als penningmeester na drie termijnen en is niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor Hugo Kramer, thans algemeen bestuurslid, te benoemen tot penningmeester.

Attentie: Onder verwijzing naar de Statuten van onze vereniging artikel 11 zijn leden ook bevoegd kandidaten voor te dragen. Tien of meer stemgerechtigde leden dienen hiervoor schriftelijk een door die leden ondertekend schrijven, tenminste 10 dagen voor de aanvang van de vergadering in te dienen bij het bestuur.

7. Rondvraag en Sluiting.

* Het conceptverslag van de ledenvergadering van 19 april 2016, het Activiteitenplan 2017, de Begroting 2017, het Ontwerp Beleidsplan 2017-2021 en de bestuursstructuur (openstaand punt vorige ALV) zijn te vinden op onze website: www.golfclubveldzijde.nl, onder de kopjes: Leden / Van het Bestuur / Algemene Ledenvergadering. U kunt deze documenten ook raadplegen door eerst in te loggen en vervolgens op de links onder aan deze pagina te klikken.

Indien het aantal aanmeldingen te groot is voor de gekozen locatie, zullen wij uitwijken naar een andere locatie. Wij stellen u hiervan tijdig per email en via de website op de hoogte.

Om die reden verzoekt het Bestuur om voor 15 november door te geven of u wel/niet bij de ALV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen: via het e-mail adres: alv@golfclubveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis. Bovendien zullen de leden, waarvan het e-mailadres bij de club bekend is, in week 46 een e-mail ter herinnering ontvangen.
Wij hopen dat u de Algemene Ledenvergadering kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

Herpert Trouw
Secretaris Golfclub Veldzijde

[download id=”9008″]
 
[download id=”9381″]
 
[download id=”9416″]
 
[download id=”9089″]