Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen alle leden hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a 3648 NM te Wilnis.

 Woensdag 28 November 2018, aanvang 20.00 uur.

 De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld: 

1. Opening
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 17 april 2018 (zie notitie onder deze agenda)
4.Begroting 2019 en Activiteitenplan 2019 (zie notitie onder deze agenda)
– Activiteitenplan 2019 Golfclub Veldzijde
– Begroting 2019 Golfclub Veldzijde
5.Uitvoering Beleidsplan Golfclub Veldzijde 2018-2022 en Sportief beleid
6. Uitkomst enquête GPW en GCV
7. Privacybeleid en wijziging Huishoudelijk Reglement
– Goedkeuring Privacybeleid ( zie notitie onderaan deze agenda)
– Besluit tot wijziging Huishoudelijk Reglement ( zie notitie onderaan deze agenda
8. Benoeming lid kascommissie
– Willem Sorel is aftredend in de voorjaars ALV. Mogelijk vertrekt hij eerder wegens verhuizing. Voorgesteld wordt Peter Koek te benoemen in de komende vacature.
9. Rondvraag en sluiting

Het conceptverslag van de ledenvergadering van 17 april 2018, het Activiteitenplan 2019, de Begroting 2019, het Privacybeleid en het wijzigingsvoorstel Huishoudelijk Reglement zijn te vinden op onze website: www.golfclubveldzijde.nl, onder de kopjes: Leden / Van het Bestuur / Algemene Ledenvergadering. U kunt ook nadat u ingelogd bent op de snelkoppelingen onder aan deze pagina klikken om de betreffende documenten in te zien.

Het Bestuur verzoekt u om voor 22 november door te geven of u wel/niet bij de ALV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen: via het e-mail adres: alv@golfclubveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis. Bovendien zullen de leden, waarvan het e-mailadres bij de club bekend is in week 47 een e-mail ter herinnering ontvangen.

Wij hopen dat u de Algemene Ledenvergadering kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

Herpert Trouw
Secretaris Golfclub Veldzijde

[download id=”12841″]
[download id=”12481″]
[download id=”12833″]
[download id=”12835″]
[download id=”12837″]
[download id=”12839″]