Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde

Van : het Bestuur van Golfclub Veldzijde

Wilnis, oktober 2023

Betreft : Algemene Vergadering.

Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Vergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a, 3648 NM te Wilnis.

 Woensdag 8 november 2023, aanvang 20.00 uur.

 De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:

 1. Opening
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Vergadering van 19 april 2023 (zie notitie a onder deze agenda)
4. Activiteitenplan 2024 en Begroting 2024 (zie notitie a onder deze agenda)

  • Activiteitenplan 2024 Golfclub Veldzijde
  • Begroting 2024 Golfclub Veldzijde, inclusief voorstel tot contributieverhoging
  • Voorstel aan te houden algemene reserve
  • Voorstel werkkapitaal commissies
  • Benoeming lid Kascommissie

5. Benoeming bestuursleden

   • Carla Leferink treedt af als bestuurslid Communicatie en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om tot herbenoeming over te gaan.

6. Rondvraag en sluiting

 1. Het conceptverslag van de Algemene Vergadering van 19 april 2023, het Activiteitenplan 2024 en de Begroting 2024, inclusief de voorstellen ‘Norm algemene reserves’ en ‘Werkkapitaal commissies’, zijn, nadat u bent ingelogd, te vinden op onze website: www.gcveldzijde.nl, onder de kopjes: Leden/Ledenpagina/documenten en verslagen/2023.
 2. Leden, zoals omschreven in artikel 18 lid 1 van de Statuten, kunnen zich tijdens een Algemene Vergadering door een stemgerechtigd medelid laten vertegenwoordigen. Deze schriftelijke volmacht dient aan het begin van de vergadering aan de secretaris of diens plaatsvervanger te worden overhandigd. Een lid kan slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden. Een volmachtformulier is bijgevoegd.

Het Bestuur verzoekt u om voor 6 november 2023 door te geven of u wel/niet bij de AV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen via het e-mail adres: av@gcveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis.

Wij hopen dat u de Algemene Vergadering kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

Jonneke van Keep-Nieuwenhuizen
Secretaris Golfclub Veldzijde