Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene
Ledenvergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a 3648 NM te Wilnis:

Dinsdag 19 April 2016, aanvang 20.00 uur.

De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:

1. Opening
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 24 november 2015 (zie notitie onder deze agenda)
4. Financieel Jaarverslag 2015 en Evaluatie Activiteitenplan 2015 (zie notitie onderaan deze agenda)
– verslag kascommissie
– benoeming kascommissie 2016
5. Enquête Golfpark Wilnis
6. Aanpak Sportief Beleid
7. Voordracht benoeming bestuurslid.
Frans Burger treedt af als bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Hugo Kramer te benoemen als bestuurslid. Een korte profielschets is ter informatie op de website geplaatst.
Attentie: Onder verwijzing naar de Statuten van onze vereniging artikel 11 zijn leden ook bevoegd kandidaten voor te dragen. Tien of meer stemgerechtigde leden dienen hiervoor schriftelijk een door die leden ondertekend schrijven, tenminste 10 dagen voor de aanvang van de vergadering in te dienen bij het bestuur.
8. Rondvraag en Sluiting.

Het conceptverslag van de ledenvergadering van 24 november 2015, het Financieel jaarverslag, de Evaluatie Activiteitenplan en de profielschets van Hugo Kramer vindt onderaan deze pagina. Let op, u dient wel eerst in te loggen voordat u de documenten kunt bekijken. U kunt deze documenten ook vinden onder de knop: Leden / Van het Bestuur / Algemene Ledenvergadering.

Indien u geen gebruik maakt van het internet en u wilt de genoemde stukken toch ontvangen, kunt u met mij telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 0346-264843, waarna ik u de stukken zal toezenden.

Indien het aantal aanmeldingen te groot is voor de gekozen locatie, zullen wij uitwijken naar een andere locatie. Wij stellen u hiervan tijdig per email en via de website op de hoogte.

Om die reden verzoekt het Bestuur om voor 11 april door te geven of u wel/niet bij de ALV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen: via het e-mail adres: alv@golfclubveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis. Bovendien zullen de leden, waarvan het e-mailadres bij de club bekend is, in week 15 een e-mail ter herinnering ontvangen.
Wij hopen dat u de Algemene Ledenvergadering kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

Herpert Trouw
Secretaris Golfclub Veldzijde

[download id=”8151″]
 
[download id=”8442″]
 
[download id=”8444″]
 
[download id=”8436″]