11 maart 2018

Vacature bestuurslid Golfzaken.

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van dinsdag 17 april a.s. is Ed ter Laare aftredend volgens het rooster. Ed heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te zullen stellen voor een nieuwe periode. Wij zullen zijn inbreng, ervaring, energie en creativiteit zeer missen!

Het bestuur nodigt leden uit zich kandidaat te stellen voor deze functie en contact op te nemen met het bestuur.

In de convocatie voor de ALV van 17 april a.s., die in de laatste week van maart aan de leden wordt toegezonden, zal het bestuur een voordracht doen aan de ALV.

Namens het bestuur,

Dick Westerveld, voorzitter
Herpert Trouw, secretaris

Taakbeschrijving Bestuurslid Golfzaken

– draagt specifiek zorg voor het primaire proces van de vereniging ( het beoefenen van de golfsport in wedstrijdverband en recreatief).
– zorgt voor een samenhangend beleid over de commissies waar hij coördinator van is en delegeert zoveel mogelijk aan deze commissies.
– heeft een voortrekkersrol in het formuleren en tot uitvoer brengen van het sportief beleid binnen de vereniging, in nauwe samenwerking met alle betrokken commissies.
– verantwoordelijk voor het beleid en reglementen ten aanzien van alle wedstrijden binnen de vereniging.
– verantwoordelijk voor een juiste invulling van wedstrijdkalender binnen het kader van de speelrechtovereenkomst, op basis van input van alle wedstrijdcommissies.
– is voorzitter van de Wedstrijd Coördinatie commissie (Wecco), zoals beschreven in het huishoudelijk reglement. De Wecco bestaat uit vertegenwoordigers van alle wedstrijdcommissies, de competitie commissie en wordt uitgebreid met de H&R commissie.

Bestuurscoördinator voor:

-Wedstrijd commissies (Weco 18H en Par3), Dames- en Heren- en Seniorencommissie en de Handicap & Regelcommissie, Competitiecommissie (18H en Par3) en Baancommissaris. Het bestuurslid Golfzaken overziet de genoemde commissies en is uiteindelijk verantwoordelijk voor een samenhangend beleid.
– Stichting Old Grand Dad en Oma-dag
– Familie Toernooi en Golf/Bridge Commissie
– Golfschool en onderhoudt de relatie met de Pro’s vanuit de vereniging
– PAR3 leden voor competitie, wedstrijden en toernooien