Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde                               

Van : het Bestuur van Golfclub Veldzijde

Wilnis, 25 september 2022

Betreft : Algemene Vergadering.

Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Vergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a, 3648 NM te Wilnis.

 Woensdag 19 oktober 2022, aanvang 20.00 uur.

 De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld: 

 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag Algemene Vergadering van 6 april 2022 (zie notitie a onder deze agenda)
 4. Beleidsplan Golfclub Veldzijde 2023-2027 (zie notities a en b onder deze agenda)
 5. Begroting 2023 en Activiteitenplan 2023 (zie notitie a onder deze agenda)
  – Activiteitenplan 2023 Golfclub Veldzijde
  – Begroting 2023 Golfclub Veldzijde
 1. Benoeming lid Kascommissie
 2. Rondvraag en sluiting

a. Het conceptverslag van de Algemene Vergadering van 6 april 2022, het Beleidsplan 2023 – 2027, het Activiteitenplan 2023 en de Begroting 2023 zijn, nadat u bent ingelogd, te vinden op onze website: www.gcveldzijde.nl, onder de kopjes: Leden/Ledenpagina/documenten en verslagen/2022.

b. Uw eventuele voorstellen tot wijziging van het Beleidsplan 2023 – 2027 kunt u tot uiterlijk 10 oktober 2022 indienen op het mailadres secretaris@gcveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis.

c. Leden, zoals omschreven in artikel 18 lid 1 van de Statuten, kunnen zich tijdens een Algemene Vergadering door een stemgerechtigd medelid laten vertegenwoordigen. Deze schriftelijke volmacht dient aan het begin van de vergadering aan de secretaris of diens plaatsvervanger te worden overhandigd. Een lid kan slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden. Een volmachtformulier is bijgevoegd.

Het Bestuur verzoekt u om voor 16 oktober 2022 door te geven of u wel/niet bij de AV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen via het e-mail adres: av@gcveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis.

Wij hopen dat u de Algemene Vergadering kunt en wilt bijwonen.