Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is afgesproken om de functieprofielen van de bestuursrollen ruim voor de komende vergadering te delen met de leden. Doel is om leden de gelegenheid te geven, in de situatie dat er een specifieke vacature in het bestuur ontstaat, zich kandidaat te stellen op basis van een openstaand functieprofiel.

Het bestuur heeft momenteel de functies beschreven voor de bestuursrollen en deze worden op de website gepubliceerd. (Leden/Van het bestuur/bestuursstructuur en functieprofielen)

Wel is van belang te weten wat er over benoemingen in de Statuten beschreven wordt. Nieuwe bestuursleden worden altijd benoemd door de ALV op basis van een bindende voordracht. Veelal zal deze voordracht door het bestuur gedaan worden.  Indien er meerdere kandidaten belangstelling tonen bij het bestuur, zal het bestuur uit deze kandidaten een geprefereerde kandidaat voordragen aan de ALV. Een groep van minimaal 10 leden kan ook een kandidaat voordragen aan de ALV. Indien er meerdere kandidaten zijn wordt er hoofdelijk en schriftelijk gestemd.

De ALV bekrachtigt doorgaans de voordracht en daarmee wordt het nieuwe bestuurslid benoemd.

Tijdens de afgelopen vergadering is Frans Burger afgetreden en is op basis van een voordracht van het bestuur Hugo Kramer als algemeen bestuurslid toegetreden na accordering door de ALV.

Het bestuur is voornemens om in de komende najaarsvergadering Hugo Kramer voor te dragen als penningmeester en hij zal, indien de ALV daarmee akkoord gaat, de aftredende penningmeester Leo Versleijen gaan vervangen. Deze voorgestelde wisseling van bestuur zal nog in de convocatie voor de komende ALV worden gecommuniceerd.

Vooralsnog is het bestuur niet van plan de algemene bestuursfunctie die Hugo op dit moment vervult te gaan vervangen.

Door op onderstaande link te klikken kunt het betreffende document ook inzien.  Let op, u dient wel eerst in te loggen voordat u het document kunt bekijken.

[download id=”9089″]