Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde

Van : het Bestuur van Golfclub Veldzijde

Wilnis, 13 oktober 2020

Betreft : Digitale Algemene Ledenvergadering.

Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene

Ledenvergadering (ALV), die digitaal zal worden gehouden.

Woensdag 28 oktober 2020, aanvang 20.00 uur.

De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:

1. Opening

2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 november 2019 (zie notitie onder deze agenda)

4. Financieel Jaarverslag 2019 en Evaluatie Activiteitenplan 2019 (zie notitie onderaan deze agenda)
– verslag Kascommissie

5. Verkiezing Kascommissie
– Adrie van Schaik treedt af. De Kascommissie stelt voor Nel Lindeman te benoemen tot lid.

6. Golfclub Veldzijde in Coronatijd

7. Begroting 2021 en Activiteitenplan 2021 (zie notitie onder deze agenda)
– Activiteitenplan 2021 Golfclub Veldzijde
– Begroting 2021 Golfclub Veldzijde

8. Bestuursverkiezing
Marjolijn Stassen en Herpert Trouw zijn aftredend.
Dick Westerveld is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor:
Dick Westerveld te herbenoemen als voorzitter.
Jonneke van Keep (thans bestuurslid Sportief Beleid) te benoemen tot secretaris
Ben Schnieders te benoemen tot bestuurslid belast met Sportief Beleid
Carla Leferink te benoemen tot bestuurslid belast met Communicatie

Attentie: Onder verwijzing naar de Statuten van onze vereniging (artikel 11) zijn leden ook bevoegd kandidaten voor te dragen. Tien of meer stemgerechtigde leden dienen hiervoor schriftelijk een door die leden ondertekend schrijven, tenminste 10 dagen voor de aanvang van de vergadering in te dienen bij het bestuur.

9. Rondvraag en sluiting

Het concept-verslag van de ledenvergadering van 20 novemberl 2019, het Financieel Jaarverslag 2019, de Evaluatie Activiteitenplan 2019, het verslag van de Kascommissie, het Activiteitenplan 2021, de Begroting 2021 en de intoducties van de nieuwe bestuursleden zijn te vinden op onze website nadat u bent ingelogd door de tegel Documenten en verslagen / 2020 te kiezen.

Hoe werkt deze digitale ALV?

Het Bestuur verzoekt u om vóór 23 oktober door te geven of u wilt deelnemen aan de digitale ALV.

U kunt dit doen door een mail te sturen naar alv@gcveldzijde.nl onder opgave van voornaam, achternaam, e-mailadres en mobiel telefoonnummer (06).

U ontvangt dan op 26 of 27 oktober een e-mail vanuit Online-ALV met inloginstructies en inloggegevens. Het kan zijn dat deze e-mail in uw spam belandt, controleer daar zonodig op.

Er is een telefonische helpdesk beschikbaar, vanaf een uur voor de start van de online vergadering. Dit is voor iedereen die het niet lukt om in te loggen. Het nummer staat in de instructie-email die u vlak van te voren zult ontvangen.

U kunt tot en met 23 oktober vragen over de geagendeerde stukken sturen aan alv@gcveldzijde.nl

Tijdens de vergadering is een chatfunctie beschikbaar.

In week 43 wordt nog een e-mail ter herinnering aan alle leden verstuurd.

Wij hopen dat u deze eerste digitale Algemene Ledenvergadering, die naar verwachting maximaal 1,5 uur zal duren, kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

Herpert Trouw
Secretaris Golfclub Veldzijde