Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde
V
an : het Bestuur van Golfclub Veldzijde

Betreft : Algemene Ledenvergadering.

Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen alle leden hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a 3648 NM te Wilnis op Woensdag 22 November 2017, aanvang 20.00 uur.

 De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld: 

1. Opening
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 april 2017 (zie notitie onder deze agenda)
4. Begroting 2018 en Activiteitenplan 2018 (zie notitie onder deze agenda)
–  Activiteitenplan 2018 Golfclub Veldzijde
–  Begroting 2018 Golfclub Veldzijde
5. Beleidsplan Golfclub Veldzijde 2018-2022 (zie notitie onder deze agenda)
Toelichting: na een eerste bespreking in de ALV van 18 april 2017 is het beleidsplan aangevuld met een strategie (hoe bereiken we het doel) en een meting. Het beleidsplan wordt thans ter goedkeuring voorgelegd.
6. NGF Reglement Seksuele Intimidatie (zie notitie onder deze agenda)
Toelichting: Na een eerste bespreking van de waarborging van een Veilig Sportklimaat in de ALV van 18 april 2017 wordt de ALV verzocht het NGF Reglement Seksuele Intimidatie van toepassing te verklaren.
7. Bestuursbenoemingen
De huidige voorzitter Dick Westerveld en bestuurslid Marjolijn Stassen zijn aftredend in verband met het aflopen van de benoemingstermijn. Voorgesteld wordt Dick Westerveld als voorzitter en Marjolijn Stassen als bestuurslid te herbenoemen voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Attentie: Onder verwijzing naar de Statuten  van onze vereniging artikel 11 zijn leden ook bevoegd kandidaten voor te dragen. Tien of meer stemgerechtigde leden dienen hiervoor schriftelijk een door die leden ondertekend schrijven, tenminste 10 dagen voor de aanvang van de vergadering in te dienen bij het bestuur.
8. Rondvraag en Sluiting.

Het conceptverslag van de ledenvergadering van 18 april 2017, het Activiteitenplan 2018, de Begroting 2018 ,het Beleidsplan 2018-2022 en het NGF Reglement Seksuele Intimidatie zijn te vinden op onze website: www.golfclubveldzijde.nl, onder de kopjes: Leden / Van het Bestuur / Algemene Ledenvergadering, of klik op de link onderaan deze pagina nadat u bent ingelogd.

Indien het aantal aanmeldingen te groot is voor de gekozen locatie, zullen wij uitwijken naar een andere locatie. Wij stellen u hiervan tijdig per email en via de website op de hoogte.

Om die reden verzoekt het Bestuur om voor 15 november door te geven of u wel/niet bij de ALV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen: via het e-mail adres: alv@golfclubveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis. Bovendien zullen de leden, waarvan het e-mailadres bij de club bekend is, in week 46 een e-mail ter herinnering ontvangen.

Wij hopen dat u de Algemene Ledenvergadering kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

Herpert Trouw
Secretaris Golfclub Veldzijde

      • [download id=”11061″]
      • [download id=”11069″]
      • [download id=”11073″]