Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde
Van : het Bestuur van Golfclub Veldzijde

Wilnis, 27 maart 2015 

Betreft : Algemene Ledenvergadering.

Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a 3648 NM te Wilnis:

Dinsdag 21 April 2015, aanvang 20.00 uur. 

De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld: 

1. Opening
2. Bestuursmededelingen en ingekomenstukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 25 november 2014 (zie notitie onder aan deze agenda)
4. Financieel Jaarverslag 2014 (zie notitie onderaan deze agenda) en 2014 in kort bestek

– verslag kascommissie
– benoeming kascommissie 2015

5. Werving en binding leden

– nieuwe ledencommissie ( stand van zaken )
– jeugdcommissie ( stand van zaken )
– starttijden
– competitiedeelname

6. Voordracht benoeming bestuurslid

Het bestuur stelt voor Ed ter Laare te benoemen als bestuurslid.
Een korte profielschets is ter informatie op de website geplaatst.
Attentie: Onder verwijzing naar de Statuten  van onze vereniging artikel 11 zijn leden ook bevoegd kandidaten voor te dragen. Tien of meer stemgerechtigde leden dienen hiervoor schriftelijk een door die leden ondertekend schrijven, tenminste 10 dagen voor de aanvang van de vergadering in te dienen bij het bestuur.

7. Rondvraag en Sluiting.

Het conceptverslag van de ledenvergadering van 25 november 2014, het Financieel jaarverslag en de profielschets van Ed ter Laare zijn te vinden op onze website: golfclubveldzijde.nl, onder de kopjes: Leden / Van het Bestuur / Algemene Ledenvergadering. U kunt ook op onderstaande links klikken om deze stukken te bekijken, echter pas nadat u via de knop Leden Login bent ingelogd.

[download id=”7003″]
[download id=”6994″]
[download id=”6522″]
[download id=”6897″]
[download id=”6893″]
Indien u geen gebruik maakt van het internet en u wilt de genoemde stukken toch ontvangen, kunt u met mij telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 0346-264843, waarna ik u de stukken zal toezenden.

Indien het aantal aanmeldingen te groot is voor de gekozen locatie, zullen wij uitwijken naar een andere locatie. Wij stellen u hiervan tijdig per email en via de website op de hoogte.

Om die reden verzoekt het Bestuur om voor 13 april door te geven of u wel/niet bij de ALV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen: via het e-mail adres: alv@golfclubveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis. Bovendien zullen de leden, waarvan het e-mailadres bij de club bekend is, in week 16 een e-mail ter herinnering ontvangen.

Wij hopen dat u de Algemene Ledenvergadering kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

Herpert Trouw
Secretaris Golfclub Veldzijde