Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde
Van : het Bestuur van Golfclub Veldzijde

Wilnis, april 2023

Betreft : Algemene Vergadering.
Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene
Vergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a, 3648 NM te Wilnis.

Woensdag 19 april 2023, aanvang 20.00 uur.

De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:

1. Opening

2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag Algemene Vergadering van 19 oktober 2022 (zie notitie a onder deze agenda)

4. Evaluatie Activiteitenplan 2022 (zie notitie a onder deze agenda)

5. Financieel Jaarverslag 2022 (zie notitie a onder deze agenda)

6. Baanbezetting en andere indicatoren

7. Rondvraag en sluiting

a. Het conceptverslag van de Algemene Vergadering van 19 oktober 2022, de Evaluatie Activiteitenplan 2022 en het Financieel Jaarverslag 2022 zijn, nadat u bent ingelogd, te vinden op onze website: www.gcveldzijde.nl, onder de kopjes: Leden/Ledenpagina/documenten en verslagen/2023.

b. Leden, zoals omschreven in artikel 18 lid 1 van de Statuten, kunnen zich tijdens een Algemene Vergadering door een stemgerechtigd medelid laten vertegenwoordigen. Deze schriftelijke volmacht dient aan het begin van de vergadering aan de secretaris of diens plaatsvervanger te worden overhandigd. Een lid kan slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden. Een volmachtformulier is bijgevoegd.

Het Bestuur verzoekt u om voor 16 april 2023 door te geven of u wel/niet bij de AV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen via het e-mail adres: av@gcveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis.

Wij hopen dat u de Algemene Vergadering kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

Jonneke van Keep-Nieuwenhuizen
Secretaris Golfclub Veldzijde