Aan: alle Leden van Golfclub Veldzijde
Van: het Bestuur van Golfclub Veldzijde

Wilnis, 11 juni 2021

Betreft: Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in Sport- en Zalencentrum de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR Wilnis.

Dinsdag 6 juli 2021, aanvang 20.00 uur.

De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:

 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 28 oktober 2020 (zie notitie onder deze agenda)
 4. Evaluatie Activiteitenplan 2020 Financieel Jaarverslag 2020 en verslag kascommissie (zie notitie onder deze agenda)
 5. Corona Compensatie Cadeau (zie notitie onder deze agenda)
 6. Corona…. en nu verder….
 7. Voordracht benoeming bestuursleden
  Chiel Aufenacker treedt af als bestuurslid Golfzaken en stelt zich herkiesbaar. Jonneke van Keep treedt af als secretaris en stelt zich herkiesbaar.
  Het bestuur stelt voor om tot herbenoeming over te gaan.
  Dick Westerveld treedt af als voorzitter. Het bestuur draagt Vincent Klarenbeek voor als nieuwe voorzitter. Een korte profielschets is bijgevoegd.
  Attentie: Onder verwijzing naar artikel 11 van de Statuten van onze vereniging zijn leden ook bevoegd kandidaten voor te dragen. Tien of meer stemgerechtigden dienen hiervoor schriftelijk, tenminste 10 dagen voor de aanvang van de vergadering, een door die leden ondertekende schriftelijke voordracht in te dienen bij het bestuur.
 8. Rondvraag en sluiting.

o Het conceptverslag van de ledenvergadering van 28 oktober 2020, het Financieel Jaarverslag, de Evaluatie Activiteitenplan, het verslag van Kascommissie en het voorstel Corona Compensatie Cadeau zijn te vinden op onze website: www.gcveldzijde.nl, nadat u bent ingelogd onder de kopjes: Vereniging/Golfclub Veldzijde/documenten en verslagen/ALV 6 juli 2021.

o Leden, zoals omschreven in artikel 18 lid 1 van de Statuten, kunnen zich tijdens een Algemene Ledenvergadering door een stemgerechtigd medelid laten vertegenwoordigen. Deze schriftelijke volmacht dient aan het begin van de vergadering aan de secretaris of diens plaatsvervanger te worden overhandigd. Een lid kan slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden. Een volmachtformulier is bijgevoegd.

De vergadering vindt plaats in de Willisstee. De zaal aldaar biedt ruimte aan ca 80 personen, rekening houdend met de 1,5 m-maatregel. Om die reden verzoekt het bestuur om vòòr 28 juni door te geven of u wel/niet bij de ALV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen: via het e-mail adres: alv@gcveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis. Bovendien zullen de leden, waarvan het e-mailadres bij de club bekend is, in week 26 een e-mail ter herinnering ontvangen.

Wij hopen dat u de Algemene Ledenvergadering kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

Jonneke van Keep-Nieuwenhuizen
Secretaris Golfclub Veldzijde

NB Wij verzoeken u thuis te blijven bij corona gerelateerde klachten bij uzelf of bij één van uw huisgenoten.